Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (2000:309) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:309).

Utfärdad den 18 juni 1971.

1 §

Inskrivningsmyndighet skall senast den 20 i varje månad underrätta skattemyndigheten och, beträffande fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om de lagfarter som sökts på inskrivningsdagarna under den nästföregående månaden utom i fall då lagfartsärendet uppskjutits. Underrättelse skall lämnas också om de lagfarter under samma tid som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan eller som beviljats, förklarats vilande eller avslagits efter uppskov.

Underrättelserna lämnas särskilt för varje kommun.

Första stycket gäller inte, om Lantmäteriverket har skyldighet att lämna motsvarande underrättelse.

Om det i ett lagfartsärende, som avser förvärv från staten av en fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län, framkommer att fastigheten vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall inskrivningsmyndigheten underrätta lantmäterimyndigheten om detta. Underrättelse skall lämnas omedelbart efter det att lagfart har beviljats.

SFS 1996:1249

2 §

Underrättelse enligt 1 § lämnas på blankett enligt formulär och anvisningar som fastställes av domstolsverket.

Har lagfart ej sökts på det ursprungliga förvärvet vid förköp enligt förköpslagen (1967:868), skall uppgift om detta förvärv lämnas i samma avseende som i fråga om förköpet.

SFS 1975:1122

3 §

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av tomträtt.

Saknas uppgift om vederlaget vid överlåtelse av tomträtt som har upplåtits före år 1954, skall detta förhållande anmärkas i underrättelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:709

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1972.

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt.

SFS 1975:1122

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976 och tillämpas första gången i fråga om underrättelse som lämnas under februari 1976.

SFS 1996:1249

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.