Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalkenDenna kungörelse har enligt förordning (2000:309) upphört att gälla den 1 juli 2000.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:309).Omtryckt i SFS 1977:162Inskrivningsmyndighets område1 §1 §Bestämmelser om vilka inskrivningsmyndigheters område som skall ha annan omfattning än domsagan finns i förordningen [(1975:1110)] om vissa inskrivningsmyndigheters område [, m.m.].Domstolsverket får förordna att inskrivningsmyndighets område skall vara delat i två eller flera distrikt. Förordning (1975:1120). F 1975:1110 ersatt av F (1982:57).Inskrivningsdomare2 §2 §Inskrivningsdomare förordnas av hovrätten, om ej regeringen för viss tingsrätt föreskriver annat. Kungörelse (1974:817). Inskrivningsdag3 §3 §Inskrivningsdag hålles varje onsdag eller, om helgdag infaller då, nästa helgfria dag eller, om denna dag är lördag, närmast därefter infallande helgfria dag. Lika med helgdag anses julafton och nyårsafton.Inskrivningsdag avslutas klockan tolv.På tingsrätts och inskrivningsmyndighets kansli skall finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålles. Kungörelse (1974:817). Ansökan i inskrivningsärende4 §4 §Sökande skall inge de handlingar som han vill åberopa till stöd för sin ansökan. Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall sökanden förete bevis om egendomens taxeringsvärde och typkod året närmast före det år då lagfarten eller inskrivningen sökes.I ansökan eller annan handling som ges in i inskrivningsärende skall beträffande överlåtare, upplåtare och förvärvare anges person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn.Göres ansökan av flera sökande gemensamt och avser ansökningen lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall ansökningen innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten eller tomträtten varje sökande innehar. Sker det ej och underlåter sökandena att efterkomma föreläggande att komplettera ansökningen, skall den anses avse andelar efter huvudtalet. Förordning (1975:1120). 4 a §4 a § har upphävts genom förordning (1999:854). 5 §5 §Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft, skall handling på vilken ansökningen grundas vara åtföljd av två styrkta avskrifter. Tillhandahåller ej sökanden sådana avskrifter, skall inskrivningsmyndigheten göra avskrifterna på sökandens bekostnad.När ansökan fullföljes, äger första stycket motsvarande tillämpning i fråga om tillägg som har tecknats på handlingen.Dagbok6 §6 §Över ärenden om lagfart och om inskrivning av tomträtt föres dagboken (del A) på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.Över ärenden om inteckning och om inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft föres dagboken (del B) på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.Över ärenden som icke omedelbart leder till inskrivning i fastighetsbok eller tomträttsbok föres dagboken (del C) på blankett för dagboksblad i tvistemål. Över ärendena i del C föres kortregister med fastighetsbeteckningen som sökord.Dagboken får föras i särskilda nummerserier för ärenden om fast egendom och ärenden om tomträtt. Är inskrivningsmyndighets område delat i två eller flera distrikt, skall dagboken föras särskilt för varje distrikt. Förordning (1975:1120). 7 §7 §Ärendena tages upp i dagboken efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. Nummer och årtal anges på de handlingar som kommer in. En av handlingarna i varje ärende förses dessutom med uppgift om dagen då ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.För varje inskrivningsdag, då ärende förekommer, skall den som fattat beslut bestyrka vad som förts in i dagboken med sitt namn.8 §8 §Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan expedition i ärendet lämnats ut. När felskrivning i dagboken rättas, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet härom.Minnesbok9 §9 §Hos inskrivningsmyndighet föres minnesbok, som dag för dag visar vilka uppskjutna ärenden som skall behandlas, vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.Akter10 §10 §Akt i inskrivningsärende förses med ärendets nummer i dagboken.Sådan anteckning i akt som avses i 19 kap. 7 § jordabalken bestyrkes av den som gjort anteckningen.Renovation11 §11 §Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall inskrivningsmyndighet till riksarkivet sända avskrift av vad som under kvartalet införts i delarna A och B av dagboken samt avskrift av handling som ligger till grund för ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft.Lagfartssammanträde och sammanträde enligt 19 kap. 10 § jordabalken Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1975:1120.12 §12 §Har inskrivningsmyndighet kallat annan än sökanden att höras upplysningsvis vid lagfartssammanträde, har han rätt till ersättning av allmänna medel.Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträde som avses i 19 kap. 10 § jordabalken. Protokollet skall fogas till akten i ärendet, när det tages upp till ny handläggning.Har någon som inskrivningsmyndigheten kallat och som ej är sökande inställt sig för att höras i ärende som avses i andra stycket, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf utgår enligt [vittnesersättningskungörelsen (1973:262)]. Utgår ersättningen med stöd av tredje stycket, skall kostnaden alltid stanna på statsverket. Förordning (1975:1120). Numera F (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. – H 1984:623. anm. vid JB 20:12Beslut m.m.13 §13 §Inskrivningsmyndighets beslut skall införas i fastighetsbok eller tomträttsbok, om beslutet innebär attansökan om lagfart, inteckning eller annan inskrivning i sådan bok bifalles, förklaras vilande, avslås eller förklaras förfallen, ellerinskrivningsärende uppskjutes.14 §14 §Om inskrivningsmyndighets beslut skall i de fall som anges i denna paragraf utfärdas bevis.Om ett ärende uppskjuts enligt 19 kap. 9 § jordabalken, utgör underrättelse enligt 13 § samma kapitel bevis om beslutet. Detsamma gäller i de fall då en ansökan eller en anmälan avvisas, avslås eller förklaras förfallen.Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.
Ansökan avser
Beslut
Bevis
Lagfart 
bifall/vilandeförklaring 
särskilt bevis 
Inskrivning av tomträtt 
bifall/vilandeförklaring 
särskilt bevis 
Inteckning 
bifall 
pantbrev 
 
vilandeförklaring 
vilandebevis 
Utbyte 
 
 
av pantbrev 
bifall 
pantbrev 
av vilandebevis 
bifall 
vilandebevis 
Utsträckning, sammanföring, av beviljad inteckning 
bifall 
pantbrev 
av vilandeförklarad inteckning 
bifall 
vilandebevis 
Relaxation enligt 22 kap. 11 § tredje stycket jordabalken 
bifall 
bevis på ansökan 
Annan relaxation, dödning, nedsättning 
bifall 
bevis på pantbrev eller vilandebevis 
Anteckning om innehav 
bifall 
bevis på ingiven handling eller särskilt bevis 
Inskrivning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft 
bifall/vilandeförklaring 
bevis på upplåtelse handling eller särskilt bevis 
Nedsättning, dödning av sådan inskrivning 
bifall 
bevis på upplåtelse handling eller särskilt bevis 
Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 
bifall 
bevis på ingiven handling eller särskilt bevis 
Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 
 
 
I annat fall än som avses i andra och tredje styckena utfärdas särskilt bevis på begäran av sökanden.Bevis undertecknas av den som fattat beslutet.Om en felskrivning i ett bevis rättas sedan beviset lämnats ut, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet om rättelse. Rättelse av pantbrev eller vilandebevis utan samband med beslut enligt 19 kap. 17 § jordabalken sker genom att ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750). 15 §15 §Bevis i ärende om lagfart eller inskrivning av tomträtt utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket. Förordning (1975:1120). 16 §16 §Pantbrev utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.Pantbrev skall innehålla uppgift ominteckningens belopp med bokstäver och siffror,den eller de fastigheter eller den tomträtt vari inteckningen beviljats,datum och nummer för det beslut som ligger till grund för pantbrevets utfärdande,andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömandet av den rätt inteckningen medför enligt lag.Om innehållet i pantbrev efter utsträckning, utbyte eller sammanföring finns bestämmelser i 17–19 §§.När en ansökan om inteckning som förklarats vilande har tagits upp till ny prövning och beviljats, skall vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750). 17 §17 §Vid utsträckning skall i det nya pantbrevet anges samtliga fastigheter, i vilka inteckningen gäller efter utsträckningen. Det tidigare utfärdade pantbrevet skall förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750). 18 §18 §Vid utbyte skall i de nya pantbreven anges samtliga fastigheter, i vilka de inteckningar som svarar mot de nya pantbreven gäller. Det tidigare utfärdade pantbrevet skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.Begäres utbyte av pantbrev mot två eller flera nya pantbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya pantbreven, skall pantbrev avseende dödad inteckning icke utfärdas. I det eller de nya pantbreven skall bevis meddelas både om utbytet och om dödningen. Förordning (1989:750). 19 §19 §Vid sammanföring skall i det nya pantbrevet anges den fastighet i vilken gäller den inteckning som svarar mot det nya pantbrevet. De tidigare utfärdade pantbreven skall förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:750). 20 §20 §Vilandebevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.Bestämmelserna i 16 § andra stycket och 17–19 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om vilandebevis. Förordning (1975:1120). 21 §21 §Är intecknings kapitalbelopp angivet i riksdaler silver specie, riksdaler banco, riksdaler riksgälds eller riksdaler riksmynt och skall inteckningen ingå i sammanföring, skall beloppet omräknas i kronor enligt nedanstående tabell.
Äldre myntslag
Motsvaras av
En riksdaler silver specie 
fyra kronor 
En riksdaler banco 
en krona femtio öre 
En riksdaler riksgälds 
en krona 
En riksdaler riksmynt 
en krona 
En riksdaler riksmynt 
 
Förordning (1977:162). Ärenden om sammanläggning 22 §22 §När inskrivningsmyndighet avgivit yttrande i ärende om sammanläggning, skall anteckning härom göras i fastighetsboken. Inträffar, sedan yttrandet avgivits men innan fastighetsbildningsbeslut meddelats eller frågan om sammanläggning förfallit, ändring i förhållande som avses med yttrandet, skall myndigheten genast underrätta fastighetsbildningsmyndigheten. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning då inskrivningsmyndighet avgivit yttrande som avses i 11 § andra stycket lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.Berör sammanläggning fastigheter som lyder under mer än en inskrivningsmyndighet, skall den myndighet som avgivit yttrande i ärendet underrätta den eller de andra. Bestämmelserna i första stycket gäller i sådant fall samtliga berörda inskrivningsmyndigheter. Förordning (1975:1120). 23 §23 §Har, sedan beslut om sammanläggning meddelats men innan fastighetsbildningen fullbordats eller frågan därom förfallit, fastighet som ingår i sammanläggningen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta fastighetsregistermyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast egendom. Förordning (1981:1018). Ärenden om vissa gemensamma inteckningarRubriken införd genom kungörelse 1972:279.24 §24 §Avser sökt eller beviljad inteckning fastigheter som är belägna inom olika inskrivningsmyndigheters områden, göres ansökan om fullföljd av inteckningsansökan, som förklarats vilande före d. 1 jan. 1972, och ansökan om inteckningsåtgärd som avses i 22 kap. 8–11 §§ jordabalken hos en av inskrivningsmyndigheterna.Första stycket äger motsvarande tillämpning på ansökan om nytt pantbrev eller vilandebevis enligt 10 § andra stycket lagen (1927: 85) om dödande av förkommen handling och på ansökan om dödning av inteckning enligt 13 § tredje stycket samma lag.Den myndighet hos vilken ansökan gjorts skall inhämta behövliga upplysningar från den eller de andra myndigheterna och prövar därefter ärendet i dess helhet. Den eller de andra myndigheterna skall genast underrättas om beslutet för införing av beslutet i fastighetsboken på samma inskrivningsdag som hos den beslutande myndigheten. Kungörelse (1972:279). Jfr Lag (1973:98) om inskrivningsregister 10 § och p. 2 av övergångsbest:a till Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061).Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1971:784 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1932:522) angående inskrivningsdomare och inskrivningsdagar och kungörelsen (1932:523) angående dagbok över inskrivningsärenden skall upphöra att gälla.Avser utsträckning enligt 22 kap. 7 § jordabalken eller sammanföring enligt 22 kap. 8 a § jordabalken inteckning, som beviljats före d. 1 jan. 1972, skall inskrivningsmyndigheten förse inteckningshandlingen med påskrift att handlingen icke längre medför någon rätt i den intecknade egendomen och återlämna den till sökanden. Avser utbyte enligt 22 kap. 8 § jordabalken handling på grund av vilken inteckning beviljats före d. 1 jan. 1972 eller inteckningshandling som före nämnda tidpunkt satts i stället för annan inteckningshandling, skall motsvarande gälla i fråga om den handling som bytts ut.Vad som sägs i föregående stycke skall äga motsvarande tillämpning i fråga om inteckningshandling, när ansökningen om inteckning förklarats vilande före d. 1 jan. 1972. Förordning (1977:162). 1972:279 (Utkom d. 15 juni 1972.)Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 1974:817 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1975. 1975:1120 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976. 1977:162 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1977. 1981:1018 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982 1989:750 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1989. 1992:1377 Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 1992. Vad som sägs om kvarstad i 23 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 1999:854 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.