Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken

Denna kungörelse har enligt förordning (2000:309) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:309).

Omtryckt i SFS 1977:162

Inskrivningsmyndighets område

1 §

Bestämmelser om vilka inskrivningsmyndigheters område som skall ha annan omfattning än domsagan finns i förordningen [(1975:1110)] om vissa inskrivningsmyndigheters område [, m.m.].

Domstolsverket får förordna att inskrivningsmyndighets område skall vara delat i två eller flera distrikt.

SFS 1975:1120

Inskrivningsdomare

2 §

Inskrivningsdomare förordnas av hovrätten, om ej regeringen för viss tingsrätt föreskriver annat.

SFS 1974:817

Inskrivningsdag

3 §

Inskrivningsdag hålles varje onsdag eller, om helgdag infaller då, nästa helgfria dag eller, om denna dag är lördag, närmast därefter infallande helgfria dag. Lika med helgdag anses julafton och nyårsafton.

Inskrivningsdag avslutas klockan tolv.

På tingsrätts och inskrivningsmyndighets kansli skall finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålles.

SFS 1974:817

Ansökan i inskrivningsärende

4 §

Sökande skall inge de handlingar som han vill åberopa till stöd för sin ansökan. Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall sökanden förete bevis om egendomens taxeringsvärde och typkod året närmast före det år då lagfarten eller inskrivningen sökes.

I ansökan eller annan handling som ges in i inskrivningsärende skall beträffande överlåtare, upplåtare och förvärvare anges person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn.

Göres ansökan av flera sökande gemensamt och avser ansökningen lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall ansökningen innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten eller tomträtten varje sökande innehar. Sker det ej och underlåter sökandena att efterkomma föreläggande att komplettera ansökningen, skall den anses avse andelar efter huvudtalet.

SFS 1975:1120

4 a §

[har upphävts genom förordning (1999:854).]

SFS 1999:854

5 §

Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft, skall handling på vilken ansökningen grundas vara åtföljd av två styrkta avskrifter. Tillhandahåller ej sökanden sådana avskrifter, skall inskrivningsmyndigheten göra avskrifterna på sökandens bekostnad.

När ansökan fullföljes, äger första stycket motsvarande tillämpning i fråga om tillägg som har tecknats på handlingen.

Dagbok

6 §

Över ärenden om lagfart och om inskrivning av tomträtt föres dagboken (del A) på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

Över ärenden om inteckning och om inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft föres dagboken (del B) på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

Över ärenden som icke omedelbart leder till inskrivning i fastighetsbok eller tomträttsbok föres dagboken (del C) på blankett för dagboksblad i tvistemål. Över ärendena i del C föres kortregister med fastighetsbeteckningen som sökord.

Dagboken får föras i särskilda nummerserier för ärenden om fast egendom och ärenden om tomträtt. Är inskrivningsmyndighets område delat i två eller flera distrikt, skall dagboken föras särskilt för varje distrikt.

SFS 1975:1120

7 §

Ärendena tages upp i dagboken efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. Nummer och årtal anges på de handlingar som kommer in. En av handlingarna i varje ärende förses dessutom med uppgift om dagen då ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.

För varje inskrivningsdag, då ärende förekommer, skall den som fattat beslut bestyrka vad som förts in i dagboken med sitt namn.

8 §

Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan expedition i ärendet lämnats ut. När felskrivning i dagboken rättas, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet härom.

Minnesbok

9 §

Hos inskrivningsmyndighet föres minnesbok, som dag för dag visar vilka uppskjutna ärenden som skall behandlas, vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.

Akter

10 §

Akt i inskrivningsärende förses med ärendets nummer i dagboken.

Sådan anteckning i akt som avses i 19 kap. 7 § jordabalken bestyrkes av den som gjort anteckningen.

Renovation

11 §

Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall inskrivningsmyndighet till riksarkivet sända avskrift av vad som under kvartalet införts i delarna A och B av dagboken samt avskrift av handling som ligger till grund för ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft.

Lagfartssammanträde och sammanträde enligt 19 kap. 10 § jordabalken

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1975:1120. SFS1971-0784

12 §

Har inskrivningsmyndighet kallat annan än sökanden att höras upplysningsvis vid lagfartssammanträde, har han rätt till ersättning av allmänna medel.

Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträde som avses i 19 kap. 10 § jordabalken. Protokollet skall fogas till akten i ärendet, när det tages upp till ny handläggning.

Har någon som inskrivningsmyndigheten kallat och som ej är sökande inställt sig för att höras i ärende som avses i andra stycket, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf utgår enligt [vittnesersättningskungörelsen (1973:262)]. Utgår ersättningen med stöd av tredje stycket, skall kostnaden alltid stanna på statsverket.

SFS 1975:1120

Beslut m.m.

13 §

Inskrivningsmyndighets beslut skall införas i fastighetsbok eller tomträttsbok, om beslutet innebär att

  1. ansökan om lagfart, inteckning eller annan inskrivning i sådan bok bifalles, förklaras vilande, avslås eller förklaras förfallen, eller

  2. inskrivningsärende uppskjutes.

14 §

Om inskrivningsmyndighets beslut skall i de fall som anges i denna paragraf utfärdas bevis.

Om ett ärende uppskjuts enligt 19 kap. 9 § jordabalken, utgör underrättelse enligt 13 § samma kapitel bevis om beslutet. Detsamma gäller i de fall då en ansökan eller en anmälan avvisas, avslås eller förklaras förfallen.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

Ansökan avser

Beslut

Bevis

Lagfart

 

bifall/vilandeförklaring

 

särskilt bevis

 

Inskrivning av tomträtt

 

bifall/vilandeförklaring

 

särskilt bevis

 

Inteckning

 

bifall

 

pantbrev

 
 

vilandeförklaring

 

vilandebevis

 

Utbyte

 
 
 

av pantbrev

 

bifall

 

pantbrev

 

av vilandebevis

 

bifall

 

vilandebevis

 

Utsträckning, sammanföring, av beviljad inteckning

 

bifall

 

pantbrev

 

av vilandeförklarad inteckning

 

bifall

 

vilandebevis

 

Relaxation enligt 22 kap. 11 § tredje stycket jordabalken

 

bifall

 

bevis på ansökan

 

Annan relaxation, dödning, nedsättning

 

bifall

 

bevis på pantbrev eller vilandebevis

 

Anteckning om innehav

 

bifall

 

bevis på ingiven handling eller särskilt bevis

 

Inskrivning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft

 

bifall/vilandeförklaring

 

bevis på upplåtelse handling eller särskilt bevis

 

Nedsättning, dödning av sådan inskrivning

 

bifall

 

bevis på upplåtelse handling eller särskilt bevis

 

Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

 

bifall

 

bevis på ingiven handling eller särskilt bevis

 

Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

 
 
 

I annat fall än som avses i andra och tredje styckena utfärdas särskilt bevis på begäran av sökanden.

Bevis undertecknas av den som fattat beslutet.

Om en felskrivning i ett bevis rättas sedan beviset lämnats ut, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet om rättelse. Rättelse av pantbrev eller vilandebevis utan samband med beslut enligt 19 kap. 17 § jordabalken sker genom att ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

SFS 1989:750

15 §

Bevis i ärende om lagfart eller inskrivning av tomträtt utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

SFS 1975:1120

16 §

Pantbrev utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

Pantbrev skall innehålla uppgift om

  1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,

  2. den eller de fastigheter eller den tomträtt vari inteckningen beviljats,

  3. datum och nummer för det beslut som ligger till grund för pantbrevets utfärdande,

  4. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömandet av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Om innehållet i pantbrev efter utsträckning, utbyte eller sammanföring finns bestämmelser i 17–19 §§.

När en ansökan om inteckning som förklarats vilande har tagits upp till ny prövning och beviljats, skall vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.

SFS 1989:750

17 §

Vid utsträckning skall i det nya pantbrevet anges samtliga fastigheter, i vilka inteckningen gäller efter utsträckningen. Det tidigare utfärdade pantbrevet skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

SFS 1989:750

18 §

Vid utbyte skall i de nya pantbreven anges samtliga fastigheter, i vilka de inteckningar som svarar mot de nya pantbreven gäller. Det tidigare utfärdade pantbrevet skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

Begäres utbyte av pantbrev mot två eller flera nya pantbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya pantbreven, skall pantbrev avseende dödad inteckning icke utfärdas. I det eller de nya pantbreven skall bevis meddelas både om utbytet och om dödningen.

SFS 1989:750

19 §

Vid sammanföring skall i det nya pantbrevet anges den fastighet i vilken gäller den inteckning som svarar mot det nya pantbrevet. De tidigare utfärdade pantbreven skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

SFS 1989:750

20 §

Vilandebevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

Bestämmelserna i 16 § andra stycket och 17–19 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om vilandebevis.

SFS 1975:1120

21 §

Är intecknings kapitalbelopp angivet i riksdaler silver specie, riksdaler banco, riksdaler riksgälds eller riksdaler riksmynt och skall inteckningen ingå i sammanföring, skall beloppet omräknas i kronor enligt nedanstående tabell.

Äldre myntslag

Motsvaras av

En riksdaler silver specie

 

fyra kronor

 

En riksdaler banco

 

en krona femtio öre

 

En riksdaler riksgälds

 

en krona

 

En riksdaler riksmynt

 

en krona

 

En riksdaler riksmynt

 
 

SFS 1977:162

Ärenden om sammanläggning

22 §

När inskrivningsmyndighet avgivit yttrande i ärende om sammanläggning, skall anteckning härom göras i fastighetsboken. Inträffar, sedan yttrandet avgivits men innan fastighetsbildningsbeslut meddelats eller frågan om sammanläggning förfallit, ändring i förhållande som avses med yttrandet, skall myndigheten genast underrätta fastighetsbildningsmyndigheten. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning då inskrivningsmyndighet avgivit yttrande som avses i 11 § andra stycket lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.

Berör sammanläggning fastigheter som lyder under mer än en inskrivningsmyndighet, skall den myndighet som avgivit yttrande i ärendet underrätta den eller de andra. Bestämmelserna i första stycket gäller i sådant fall samtliga berörda inskrivningsmyndigheter.

SFS 1975:1120

23 §

Har, sedan beslut om sammanläggning meddelats men innan fastighetsbildningen fullbordats eller frågan därom förfallit, fastighet som ingår i sammanläggningen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta fastighetsregistermyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast egendom.

SFS 1981:1018

Ärenden om vissa gemensamma inteckningar

Rubriken införd genom kungörelse 1972:279. SFS1971-0784

24 §

Avser sökt eller beviljad inteckning fastigheter som är belägna inom olika inskrivningsmyndigheters områden, göres ansökan om fullföljd av inteckningsansökan, som förklarats vilande före d. 1 jan. 1972, och ansökan om inteckningsåtgärd som avses i 22 kap. 8–11 §§ jordabalken hos en av inskrivningsmyndigheterna.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på ansökan om nytt pantbrev eller vilandebevis enligt 10 § andra stycket lagen (1927: 85) om dödande av förkommen handling och på ansökan om dödning av inteckning enligt 13 § tredje stycket samma lag.

Den myndighet hos vilken ansökan gjorts skall inhämta behövliga upplysningar från den eller de andra myndigheterna och prövar därefter ärendet i dess helhet. Den eller de andra myndigheterna skall genast underrättas om beslutet för införing av beslutet i fastighetsboken på samma inskrivningsdag som hos den beslutande myndigheten.

SFS 1972:279

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:784

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1932:522) angående inskrivningsdomare och inskrivningsdagar och kungörelsen (1932:523) angående dagbok över inskrivningsärenden skall upphöra att gälla.

Avser utsträckning enligt 22 kap. 7 § jordabalken eller sammanföring enligt 22 kap. 8 a § jordabalken inteckning, som beviljats före d. 1 jan. 1972, skall inskrivningsmyndigheten förse inteckningshandlingen med påskrift att handlingen icke längre medför någon rätt i den intecknade egendomen och återlämna den till sökanden. Avser utbyte enligt 22 kap. 8 § jordabalken handling på grund av vilken inteckning beviljats före d. 1 jan. 1972 eller inteckningshandling som före nämnda tidpunkt satts i stället för annan inteckningshandling, skall motsvarande gälla i fråga om den handling som bytts ut.

Vad som sägs i föregående stycke skall äga motsvarande tillämpning i fråga om inteckningshandling, när ansökningen om inteckning förklarats vilande före d. 1 jan. 1972.

SFS 1972:279

(Utkom d. 15 juni 1972.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1974:817

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1975.

SFS 1975:1120

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976.

SFS 1977:162

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1977.

SFS 1981:1018

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982

SFS 1989:750

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1989.

SFS 1992:1377

Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 1992. Vad som sägs om kvarstad i 23 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1999:854

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.