Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Utkom den 28 december 1971

1 §

Bestämmelserna i 6–15 och 17 §§, 18 § första stycket, 20 och 21 §§, 24 § första stycket, 25 § samt 26 § första och andra styckena fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas även i mål eller ärende enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.

SFS 2004:392

2 §

Har ett beslut om sammanläggning meddelats vid en förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering skall en kopia av beslutet ofördröjligen och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen.

SFS 1995:1426

3 §

Om någon överklagar en avslutad äganderättsutredningsförrättning eller en avslutad legaliseringsförrättning vid vilken utredning skett enligt 21 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, skall lantmäterimyndigheten senast inom fyra dagar sända en kopia av skrivelsen med överklagandet till inskrivningsmyndigheten.

SFS 1995:1426

4 §

I fall som avses i 3 § skall lantmäterimyndigheten, när utslag eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft, så snart det kan ske sända en avskrift av utslaget eller det slutliga beslutet till inskrivningsmyndigheten.

SFS 1995:1426

5 §

Har vid förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering meddelats förordnande enligt 11 § samma lag, skall lantmäterimyndigheten, sedan förordnandet vunnit laga kraft och behövlig registrering skett, genast sända en avskrift av förordnandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

SFS 2000:314

6 §

Har ägolott enligt äganderättsförteckning flera delägare och är ej andelstalen enhetliga i hela ägolotten, redovisas i fastighetsregistrets allmänna del varje andel eller grupp av sinsemellan enhetliga andelar i ägolotten som en fastighet.

SFS 2000:314

7 §

När lagfart meddelas på grund av äganderättsförteckning eller ärende om sådan lagfart har förklarats vilande, skall fastighetsbevis beträffande egendomen tillställas den i äganderättsförteckningen upptagne ägaren. Ingår egendomen i en beslutad sammanläggning som inte har fullbordats, skall sådant bevis inte utfärdas förrän frågan om sammanläggning slutligt har avgjorts.

SFS 2000:314

8 §

Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt denna kungörelse.

SFS 2008:680

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:1086

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1972.

Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon som är valbar till sådan befattning.

SFS 1987:1030

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. I fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) gäller 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 1995:1426

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om orden ”fastighetsbildningsmyndigheten” och ”fastighetsregistermyndigheten” i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 2000:314

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2004:392

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2008:680

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.