Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
KK (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete Denna kungörelse upphör enligt F (2012:420) att gälla vid utgången av juni 2012.Utfärdad: 1971-12-17Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2008 SFS 2007:886 – Regeringen föreskriver att 1–3 §§ kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete ska ha följande lydelse.1 §1 §Den som bedriver eller avser att bedriva byggnadsarbete är skyldig att efter uppmaning lämna Arbetsförmedlingen de uppgifter om arbetet som behövs för tillämpning av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. F (2007:886). 2 §2 §Senast inom fyra dagar efter påbörjande av byggnadsarbete, för vilket fordras byggnadstillstånd, ska den som bedriver arbetet anmäla detta till Arbetsförmedlingen i det län där byggnadsplatsen är belägen. I fråga om byggnadsarbete, som någon bedriver för egen räkning, gäller dock anmälningsskyldighet endast om den som bedriver arbetet anlitar en arbetstagare som är stadigvarande anställd hos honom eller henne för byggnadsarbete. Arbetsförmedlingen får medge även andra undantag från anmälningsskyldigheten. F (2007:886). 3 §3 §Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. F (2007:886). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1971:1206 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1963:270) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete skall upphöra att gälla. 2007:886 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2012:420 (Utkom d. 19 juni 2012.)