Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

Denna kungörelse upphör enligt F (2012:420) att gälla vid utgången av juni 2012.

Utfärdad: 1971-12-17

1 §

Den som bedriver eller avser att bedriva byggnadsarbete är skyldig att efter uppmaning lämna Arbetsförmedlingen de uppgifter om arbetet som behövs för tillämpning av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

SFS 2007:886

2 §

Senast inom fyra dagar efter påbörjande av byggnadsarbete, för vilket fordras byggnadstillstånd, ska den som bedriver arbetet anmäla detta till Arbetsförmedlingen i det län där byggnadsplatsen är belägen. I fråga om byggnadsarbete, som någon bedriver för egen räkning, gäller dock anmälningsskyldighet endast om den som bedriver arbetet anlitar en arbetstagare som är stadigvarande anställd hos honom eller henne för byggnadsarbete. Arbetsförmedlingen får medge även andra undantag från anmälningsskyldigheten.

SFS 2007:886

3 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse.

SFS 2007:886

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:1206

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1963:270) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete skall upphöra att gälla.

SFS 2007:886

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2012:420

(Utkom d. 19 juni 2012.)