Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken

Utfärdad den 17 december 1971

1 §

Underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken skall lämnas skriftligen till kammarkollegiet.

2 §

Underrättelse skall innehålla uppgift om

  1. den domstol vid vilken rättegång är anhängig,

  2. parternas namn och adress,

  3. fastigheten,

  4. den fråga som rättegången rör.

3 §

När kammarkollegiet har mottagit underrättelse, skall kollegiet ge den som har lämnat underrättelsen bevis om mottagandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:1217

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.