Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter

Utfärdad den 27 april 1973.

Kungl. Maj:t har, med stöd av punkt 7 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:187) om ändring i jordabalken, funnit gott förordna, att bestämmelserna i 12 kap. 55 § jordabalken i deras lydelse före utgången av maj 1973 om prövning av förstagångshyra i vissa orter och motsvarande äldre bestämmelser skall tillämpas i kommun eller del av kommun där lagen (1942:429) om hyresreglering m.m. gällde vid utgången av september 1972.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:196

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juni 1973, då kungörelsen (1972:22) om prövning av förstagångshyra i vissa orter skall upphöra att gälla.