Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen

Utfärdad den 13 december 1974.

Utkom den 14 januari 1975.

1 §

Överenskommelse som avses i 2 § andra stycket lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen anmäles skriftligen av parterna inom två veckor till den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Bestyrkt avskrift av överenskommelsen skall fogas vid anmälningshandlingen.

2 §

Vid hyresnämnd skall föras förteckning över anmälda överenskommelser.

Förteckningen skall vara inrättad i två avdelningar. I den ena skall förtecknas de orter för vilka sådan överenskommelse har slutits som ej har avseende på lägenhetskategori. I den andra avdelningen förtecknas de olika kategorier av lägenheter som avses med ingångna överenskommelser med uppgift om överenskommelsen gäller inom hela hyresnämndens verksamhetsområde eller, om så ej är fallet, om den eller de orter inom vilka överenskommelsen gäller.

Anmälningshandlingarna och överenskommelser som getts in till nämnden förvaras i anslutning till förteckningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:1081

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1975.