Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

Utfärdad den 27 maj 1993.

Omtryckt i SFS 1993:403

1 §

Underrättelse enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabalken skall till en bostadshyresgäst avfattas enligt formulär 1 och till en lokalhyresgäst enligt formulär 2.

SFS 1993:403

2 §

Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 12 kap. 8 § sjätte stycket jordabalken eller en stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken ansökan har getts in se till att hyresgästen delges en sådan underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 12 kap. 44 § första stycket jordabalken och om åtgärden att underrätta hyresgästen.

SFS 2006:758

3 §

Meddelande till socialnämnden enligt 12 kap. 44 § första stycket 1 jordabalken skall avfattas enligt formulär 3.

SFS 1993:403

Formulär 1

Underrättelse till bostadshyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid

En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss kortare tid.

Hyresvärden måste lämna meddelande om uppsägningen till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er hyresrätt, om Ni betalar hyran inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

SFS 1993:403

Formulär 2

Underrättelse till lokalhyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid

En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lokalen. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss kortare tid.

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er hyresrätt, om Ni betalar hyran inom två veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

SFS 1993:403

Formulär 3

Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av försummad hyresbetalning

  1. Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer

  2. Hyresgästens namn och postadress

  3. Den förhyrda lägenhetens storlek (antalet rum)

  4. Belopp som hyresgästen skall betala för att återvinna hyresrätten med angivande av förfallodagen och den ränta som fordras

  5. Hyresvärdens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för hyrans betalning

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:314

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1978, då kungörelsen (1973:199) om underrättelse enligt 12 kap. 44 § jordabalken upphör att gälla. Kungörelsen gäller dock fortfarande, om hyresavtalet har uppsagts före den 1 juli 1978.

SFS 1993:403

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993. I fråga om underrättelser som avser hyror som har förfallit till betalning före d. 1 juli 1993 gäller äldre föreskrifter.

SFS 1994:823

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2006:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.