Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen

Utfärdad: 1981-05-21

1 §

Fastighetsreglering får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över mark som genom en förestående ändring av riksgränsen skall föras över till det andra landet.

I fråga om en sådan fastighetsreglering gäller fastighetsbildningslagen (1970:988), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §

Fastighetsregleringen får ske utan hinder av 3 kap. samt 5 kap. 4, 5 och 8 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 §

Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:381

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981.