Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1983:790) om ersättning till vissa förrättningsmän

Utfärdad: 1983-09-29

1 §

Ersättning till förrättningsmän, som handlägger förrättningar enligt lagen (1976:997) om vattenförbund och som är anställda vid Statens jordbruksverk, länsstyrelse eller Skogsstyrelsen, skall utgå enligt vad som gäller för dessa myndigheters uppdragsverksamhet.

För andra förrättningsmän, som handlägger förrättningar som avses i första stycket, bestäms grunderna för beräknande av arvode genom avtal. I fråga om resekostnadsersättning och traktamente gäller förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

SFS 2005:1156

2 §

Gode män vid förrättningar som avses i 1 § har rätt till dagarvode med 300 kronor för varje tjänstgöringsdag. Sådant arvode betalas även för varje särskild resdag, när minst åtta timmar mellan klockan 6 och 24 har tagits i anspråk för resan.

SFS 1989:268

3 §

Bestämmelser om vem som är skyldig att betala ersättning som avses i denna förordning finns i de lagar som anges i 1 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1984, då förordningen (1976:1000) om ersättning till synemän och ombud vid vissa förrättningar skall upphöra att gälla. Om ansökan om förrättning eller besiktning har gjorts eller förordnande enligt 3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523) har meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1989:268

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1998:932

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2005:1156

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.