Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Utfärdad: 1985-10-17

1 §

Arvode, reseersättning och traktamente enligt denna förordning betalas till gode män som biträder vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, ledningsrättslagen (1973:1144), anläggningslagen (1973:1149) eller enligt den upphävda lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.

2 §

Arvodet är 300 kronor för varje tjänstgöringsdag. Samma arvode betalas för resdagar, när restiden överstiger åtta timmar mellan klockan 6 och 24.

SFS 1989:286

3 §

Om en god man får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av uppdraget, får för varje dag som den gode mannen har rätt till arvode för uppdraget betalas ett tilläggsbelopp för den del av inkomstförlusten som inte täcks av arvodet.

Tilläggsbeloppet beslutas av Lantmäteriet. Det beräknas med ledning av uppgifter om löneavdrag eller, när det inte kan ske, med utgångspunkt i uppgifter om beräknad årsinkomst.

Tilläggsbeloppet ska bestämmas för ett år i sänder. Om en förändring har inträffat som i väsentlig utsträckning påverkar den gode mannens rätt till tilläggsbelopp, får dock Lantmäteriet ändra beloppet.

Arvodet och tilläggsbeloppet får tillsammans inte överstiga 1 000 kronor.

SFS 2008:684

4 §

Reseersättning och traktamente ska betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för en arbetstagare vid Lantmäteriet.

Om flera ska resa till samma förrättning bör de samåka, om det innebär att kostnaderna sammanlagt blir lägre.

SFS 2008:684

5 §

Ersättning enligt denna förordning betalas ut av Lantmäteriet. Tjänstgöringen ska styrkas genom intyg av förrättningslantmätaren.

SFS 2008:684

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:948

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:781

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1985, då kungörelsen (1971:1085) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1989:286

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

SFS 1995:1443

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 1998:1187

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2008:684

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2018:948

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.