Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Denna lag upphör enligt Lag (2018:1733) att gälla vid utgången av 2018.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

En regionplan som har antagits enligt den upphävda lagen ska enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1732) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) gälla som regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen.

Utfärdad: 1987-04-02

1 §

För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2010:910

2 §

Landstingskommunen ska bevaka regionala frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering. Landstingskommunen får anta en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för regionen eller en del av den.

Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten ska avse vissa angivna frågor.

SFS 2010:910

3 §

I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 6, 8 och 10–12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2010:910

4 §

Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och upphävande av planen beslutas av landstinget.

5 §

Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet sändas till kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län samt till regeringen.

När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen sändas till länsstyrelsen i Stockholms län.

6 §

Det som i 13 kap. 1 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) sägs om kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut ska i fråga om Stockholms län gälla landstingets beslut.

SFS 2010:910

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:147

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Genom lagen upphävs lagen (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län.

SFS 2010:910

Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2018:1733

(Publicerad d. 23 nov. 2018.)