Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Denna förordning har enligt förordning (1999:371) upphört att gälla den 1 juli 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1999:371).

Utfärdad den 16 december 1993.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller tekniska egenskapskrav på vissa motordrivna anordningar i byggnader och fastigheter samt underhåll och kontroll av dessa anordningar.

De anordningar som avses är

 1. hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och andra anordningar, som är avsedda för transport av personer eller gods, med undantag för sådana anordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617),

 2. portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar, som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon,

 3. anordningar, som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med anordningen.

SFS 1996:1096

2 §

Anordningar som är avsedda att användas yrkesmässigt av särskilt instruerad personal, såsom gruvhissar eller sådana anordningar som ingår i maskinanläggningar eller annars utgör skydd mot tillträde till anordningarna, är undantagna från tillämpningen av denna förordning.

3 §

Anordningar som omfattas av denna förordning kan omfattas även av andra föreskrifter.

Krav på utförande, installation, skötsel och underhåll

4 §

Anordningar som avses i 1 § skall vara utförda och installerade samt skötas och underhållas så, att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa.

Den som äger eller annars ansvarar för anordningen skall se till att sådant skydd finns.

SFS 1996:1096

Bemyndigande

5 §

Boverket får meddela verkställighetsföreskrifter och övriga föreskrifter om

 1. tillämpningen av 4 §,

 2. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 7 §,

 3. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 7 §,

 4. tillämpningen av 11 §,

 5. bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på hissar med tillhörande säkerhetskomponenter enligt 22 § 2 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

 6. märkning av hissar med tillhörande säkerhetskomponenter enligt 22 § 3 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 § andra stycket 1.

SFS 1996:1096

6 §

När Boverket bedömer behovet av och meddelar föreskrifter enligt 5 § skall verket utgå från

 1. kraven på säkerhet och hälsa,

 2. anordningarnas konstruktion och utförande, samt

 3. den tillsyn och kontroll av anordningarna som ändå sker.

I föreskrifter enligt 5 § 1 skall det närmare anges vad som krävs för att anordningen skall anses uppfylla kraven på säkerhet och hälsa.

I föreskrifter enligt 5 § 4 skall det närmare anges vilka slag av brister som inte skall anses ha någon omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på säkerhet och hälsa men som ändå bör anmärkas vid besiktning eller kontroll i enlighet med vad som anges i 11 § första stycket tredje meningen.

Boverket skall vid utformningen av föreskrifter enligt 5 § i den omfattning som behövs samråda med Arbetarskyddsstyrelsen och Elsäkerhetsverket.

SFS 1996:1096

6 a §

upphävd genom

SFS 1996:1096

Besiktningar och annan teknisk kontroll

7 §

Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som avses i 1 § kan genom föreskrift enligt 5 § åläggas att låta undersöka anordningen genom besiktning eller annan teknisk kontroll. Ett sådant åläggande kan avse

 1. undersökning innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning eller kontroll),

 2. undersökning med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning eller kontroll), eller

 3. undersökning innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning eller revisionskontroll).

SFS 1994:1217

8 §

Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som avses i 1 § kan genom beslut i ett särskilt fall av en tillsynsmyndighet åläggas att låta besikta anordningen (särskild besiktning). Tillsynsmyndigheten skall i beslutet ange vad som skall undersökas.

9 §

Besiktningar enligt 7 och 8 §§ skall på uppdrag av den som har ålagts en sådan utföras av ett organ, vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

10 §

Vid besiktning eller kontroll enligt 7 § skall det undersökas om anordningen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa. Vid besiktning enligt 8 § skall undersökning ske enligt vad som anges i beslutet.

SFS 1996:1096

11 §

Det undersökande organet skall utfärda bevis om sin undersökning enligt 7 § eller 8 §. Av beviset skall framgå om kraven på säkerhet och hälsa är uppfyllda. Om anordningen har brister som inte har någon omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på säkerhet och hälsa, skall det anges i beviset.

Det undersökande organet skall överlämna ett exemplar av beviset om undersökning till den som äger eller annars ansvarar för anordningen. Uppfyller anordningen inte kraven på säkerhet och hälsa, skall det undersökande organet underrätta den som äger eller annars ansvarar för anordningen om detta omedelbart. I sådant fall skall det undersökande organet också sända ett exemplar av beviset till den nämnd som utövar tillsyn enligt 13 § första stycket.

SFS 1996:1096

Användning

12 §

En anordning som avses i 1 § får användas endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som den är avsedd för och endast om anordningen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa.

En anordning som skall besiktas eller kontrolleras enligt 7 § eller 8 §, får användas endast om sådan besiktning eller kontroll skett inom föreskriven tid och om anordningen därvid befunnits uppfylla kraven på säkerhet och hälsa.

Om det vid användning av en anordning inträffat ett olycksfall eller tillbud, får anordningen inte vidare användas innan nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Anläggningens ägare skall omedelbart rapportera om olycksfallet eller tillbudet till tillsynsmyndigheten.

SFS 1996:1096

Tillsyn

13 §

Tillsyn över att denna förordning följs liksom de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen utövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Bestämmelser om en sådan nämnds befogenheter finns i 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10).

14 §

I den mån en anordning omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) utövar Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen tillsyn även över att denna förordning följs liksom de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Tillsynsmyndigheterna skall i den utsträckning som behövs samråda och informera varandra.

15 §

Tillsyn i särskilda avseenden som omfattas av denna förordning kan även ske enligt annan lagstiftning.

Ansvar

16 §

Om en anordning används i strid mot 12 §, skall ägaren eller den som annars svarar för användningen dömas till böter.

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesförbud som meddelats med stöd av annan författning, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.