Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

Utfärdad den 26 maj 1994.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning gäller registrering och andra åtgärder enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Registeruppgifter

2 §

För varje inteckning som registreras i pantbrevsregistret skall i registret anges

 1. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,

 2. datum för registreringen av inteckningen.

I förekommande fall skall i registret anges

 1. pantbrevshavarens namn och datum för registreringen av pantbrevshavaren,

 2. uppgift som avses i 9 § andra meningen lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

 3. beslut enligt 10 11 § lagen om pantbrevsregister.

Vid sådan redovisning av pantbrev som avses i 4 § tredje stycket lagen om pantbrevsregister skall i registret dessutom anges de ytterligare uppgifter som fordras för identifiering av pantbrevet.

SFS 2003:260

Registrering av nya inteckningar

3 §

En ansökan om registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende om inteckning.

Inskrivningsmyndigheten ska i anslutning till sitt beslut i inskrivningsärendet underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om ansökan. Underrättelsen ska lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

SFS 2008:176

3 a §

I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

SFS 2008:685

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

4 §

Föreskrifter om bevarande av sådana inteckningshandlingar som avses i 23 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken och som har givits in i ärenden om registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister meddelas av Lantmäteriet efter samråd med Riksarkivet.

SFS 2008:685

5 §

I samband med registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

SFS 2008:685

Registrering av pantbrevshavare m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2003-0260

6 §

När Lantmäteriet vidtar en registreringsåtgärd enligt 7 eller 7 a § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till

 1. den som är sökande i ärendet, och

 2. den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

SFS 2008:685

Utfärdande av skriftligt pantbrev

7 §

Ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister utfärdas av Lantmäteriet på blankett som Lantmäteriet fastställer.

Pantbrevet ska innehålla uppgifter om

 1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,

 2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

 3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,

 4. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,

 5. det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är belägen,

 6. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Pantbrevet ska också innehålla uppgifter om att det har utfärdats av Lantmäteriet samt om datum för utfärdandet.

SFS 2008:685

8 §

När Lantmäteriet utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till den som är sökande i ärendet.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

SFS 2008:685

Hinder mot avregistrering

9 §

En begäran om att ett hinder mot avregistrering ska hävas enligt 10 § andra stycket lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten ska genast underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om begäran. Underrättelsen får lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

SFS 2008:685

Ändring av namnuppgift

10 §

Om en registrerad pantbrevshavare byter namn, får Lantmäteriet efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret.

SFS 2008:685

Rättelse

11 §

Om Lantmäteriet finner att en uppgift i pantbrevsregistret är felaktig, ska Lantmäteriet, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det föranleder osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret. Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

Om ett beslut att registrera en inteckning eller att registrera eller avregistrera en pantbrevshavare har överklagats, ska även detta anmärkas i registret. Anmärkningen ska tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga kraft.

SFS 2008:685

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

12 §

En ansökan enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister görs skriftligen hos Lantmäteriet. Sökanden ska ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

Innan Lantmäteriet meddelar tillstånd eller återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, ska Lantmäteriet ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet. Finansinspektionen behöver dock inte ges tillfälle att yttra sig, om det är obehövligt.

SFS 2008:685

Elektronisk ingivning

13 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om

 1. att någon annan än den som har fått tillstånd enligt 14 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister får ge in ansökningar, medgivanden till registreringsåtgärder och framställningar om utlämnande av uppgifter genom ett elektroniskt dokument, och

 2. det tekniska förfarandet när ansökningar, medgivanden och framställningar ges in till Lantmäteriet genom ett elektroniskt dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

Innehavare av tillstånd enligt 14 § lagen om pantbrevsregister ska underrätta Lantmäteriet om ändring i personalorganisationen eller andra omständigheter som medför att lösen ska fastställas, ändras eller upphävas.

SFS 2008:685

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

14 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid förandet av pantbrevsregistret.

SFS 2008:685

Avgifter

15 §

I ärenden om registrering eller avregistrering enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister skall sökanden betala avgifter enligt följande.

Registrering av ny inteckning (5 §)

 

3 kr

 

Registrering av tidigare beviljad inteckning (6 §)

 

4 kr

 

Registrering av pantbrevshavare (7 §), per inteckning

 

5 kr

 

Avregistrering eller byte av pantbrevshavare (7 a §), per inteckning

 

5 kr

 

Avregistrering med utfärdande av skriftligt pantbrev (8 § första meningen)

 

20 kr

 

SFS 2003:260

15 a §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att avgift enligt 15 § ska betalas när ansökan ges in. Om Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om detta och sökanden inte har betalat avgiften, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte detta föreläggande, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

SFS 2008:685

15 b §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 15 §.

SFS 2008:685

Överklagande

16 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas.

SFS 2018:961

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:598

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. Bestämmelserna i 16 § tillämpas dock först i fråga om beslut som har meddelats efter den 30 september 1994. Beslut om avgift som har meddelats dessförinnan får överklagas till kammarrätten.

SFS 1995:1458

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1998:1041

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1830

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1999.

SFS 2003:260

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:386

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2006:157

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2006.

SFS 2008:176

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:685

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2018:961

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.