Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

1 §

Enligt denna förordning ska avgift betalas för Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken.
Ytterligare bestämmelser om avgifter för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SFS 2008:254

Kemikalieavgifter

2 §

Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift. Avgifterna ska betalas årligen för kalenderår av den som yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in sammanlagt ett ton eller mer av sådana kemiska produkter som enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska vara anmälda till produktregistret.
Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer i det enskilda fallet har beslutat att anmälan till produktregistret ska göras av en handelsagent i stället för av den som tillverkar produkterna eller för in produkterna till Sverige, ska handelsagenten betala avgifterna.
Kemikalieavgift enligt första stycket ska inte tas ut av den som för produkten betalar årsavgift enligt 6 eller 7 §. SFS 2008:254

3 §

Kemikalieavgiften skall betalas preliminärt och slutligt.
Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i produktregistret föregående år eller en preliminärdeklaration från den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften skall det belopp som har betalats preliminärt räknas av.

4 §

Årsavgiften tas ut för den sammanlagda mängden anmälningspliktiga kemiska produkter enligt följande:
Kvantitet i ton 
 Årsavgift i kronor  
1–4 
1300 
5-9 
4000 
10–49 
8000 
50–99 
13 000 
100–999 
20 000 
1 000 – 4 999  
30 000 
5 000 – 9 999 
 40 000 
10 000 – 49 999 
 50 000 
50 000 – 99 999 
 60 000 
100 000 eller mer 
 75 000 

5 §

Produktavgiften skall fastställas till ett genomsnittsvärde som beror på antalet anmälningspliktiga produkter.
Avgiften för en produkt beräknas enligt följande formel:
startvärde – slutvärde
––––––––––––––––– + slutvärde
kn
Startvärdet är 1 000 kronor och slutvärdet är 350 kronor.
 • är antalet anmälningspliktiga produkter, varav produkter som har samma funktion och kemiska sammansättning eller anmäls under en gemensam beteckning räknas som en produkt.
 • är värdet 1,003.

Avgifter för godkännande av och tillsyn över växtskyddsmedel och biocidprodukter

6 §

För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:
Ärendeslag 
Ansökningsavgift:kronor 
 
1. 
Vid ansökan om godkännande, 
 
a) för varje produkt 
10 000 
b) för varje verksamt ämne som inte ingår i annan godkänd produkt 
30 000 
2. 
Vid ansökan om villkorsändring 
 
a) som avser namn, förpackningsstorlek eller icke verksamt ämne 
10 000 
b) i övrigt 
5 000 
3. 
Vid ansökan om fortsatt godkännande  
6 000 
4. 
Vid ansökan om undantag  
3 000 
Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 2,6 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.
Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i dennes ställe. SFS 2006:1042

7 §

För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om biologiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:
Ärendeslag 
Ansökningsavgift:kronor 
 
1. 
Ansökan om godkännande som avser 
 
 
a) mikroorganismer 
 
 
- för varje bekämpningsmedel 
 
5 000 
- för varje verksam organism som inte ingår i annat godkänt bekämpningsmedel 
 
15 000 
b) genmodifierade organismer  
 
 
- för varje verksam organism som inte ingår i annat godkänt bekämpningsmedel 
 
23 000 
c) nematoder, insekter, spindeldjur 
 
 
- för varje bekämpningsmedel 
 
3 000 
- för varje verksam organism som inte ingår i annat godkänt bekämpningsmedel 
 
8 000 
2. 
Ansökan om villkorsändring 
 
 
- som avser bekämpningsmedlets namn eller förpackningsstorlek 
 
1 000 
- i övrigt 
 
2 000 
3. 
Ansökan om fortsatt godkännande som avser 
 
 
a) mikroorganismer 
 
3 000 
b) genmodifierade mikroorganismer  
 
4 500 
c) nematoder, insekter, spindeldjur 
 
1 500 
4. 
Ansökan om undantag som avser 
 
 
a) mikroorganismer 
 
1 500 
b) genmodifierade mikroorganismer  
 
2 000 
c) nematoder, insekter, spindeldjur 
 
1 000 
Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 1,8 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.
Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i dennes ställe. SFS 2006:1042

7 a §

En avgift ska också betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med prövningen av en ansökan om godkännande enligt 6 eller 7 § som avser ett bekämpningsmedel som innehåller ett verksamt ämne som är upptaget i bilaga 1 till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/108/EG, eller bilaga I eller IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/86/EG, och sökanden inte har tillstånd att åberopa den dokumentation som låg till grund för upptagandet i bilagan.
Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §. SFS 2008:1408

7 b §

I ett ansökningsärende som avses i 7 a § uppgår ansökningsavgiften för varje akt med dokumentation
 • 1. till 1 100 000 kronor, om ansökan avser ett växtskyddsmedel innehållande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är upptagen i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG,
 • 2. till 850 000 kronor, om ansökan avser en biocidprodukt innehållande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är upptagen i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG.
SFS 2008:1408

Särskilda avgifter för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel

8 §

En avgift ska betalas för
 • 1. den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG och i samband med en ansökan om förlängning av ett beslut om sådant upptagande, och
 • 2. den ytterligare utvärdering som krävs efter det att ett ämne upptagits i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG med anledning av förfarandet enligt kommissionens förordning (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2000 samt om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG.
Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §. SFS 2008:1408

8 a §

I ett ärende som avses i 8 § uppgår ansökningsavgiften
 • 1. till 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,
 • 2. till 4 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
 • 3. till 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och
 • 4. till 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3.
SFS 2008:1408

Särskilda avgifter för prövning av verksamma ämnen i biocidprodukter

8 b §

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne eller ytterligare en produkttyp ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG och i samband med en ansökan om förlängning av ett beslut om sådant upptagande.
Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §. SFS 2008:1408

8 c §

I ett ansökningsärende som avses i 8 b § uppgår ansökningsavgiften
 • 1. till 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett kemiskt ämne ska tas upp i bilaga I eller IA,
 • 2. till 3 800 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett kemiskt ämne ska tas upp i bilaga I eller IA och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
 • 3. till 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att en mikroorganism ska tas upp i bilaga I eller IA,
 • 4. till 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att en mikroorganism ska tas upp i bilaga I eller IA och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3,
 • 5. till 420 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett ämne ska tas upp i bilaga IB, och
 • 6. till 280 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga IB och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 5.
SFS 2008:1408

Särskild avgift för prövning efter att ett verksamt ämne har tagits upp i en bilaga

8 d §

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärdering som följer av ett beslut om upptagande i bilaga 1 till direktiv 91/414/EG eller i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EEG av ett verksamt ämne för vilket Sverige varit rapporterande medlemsland. Avgiften ska betalas av sökanden eller den som trätt i sökandens ställe.
Avgiften uppgår för varje akt till 1 000 000 kronor. Den ska betalas på samma sätt som en ansökningsavgift innan handläggningen påbörjas och fastställas som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §. SFS 2008:1408

Särskild avgift för prövning av ändrade villkor för verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter

8 e §

En ansökningsavgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om en ändring av villkoren för upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8 EG.
Ansökningsavgiften uppgår till 200 000 kronor.
Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift finns i 8 j §. SFS 2008:1408

Särskilda avgifter vid samrapportering om verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter

8 f §

En avgift ska betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med att Kemikalieinspektionen utför de uppgifter som åligger Sverige i egenskap av samrapporterande medlemsstat enligt direktiven 91/414/EEG eller 98/8/EG eller deras följdförordningar vid ansökan om att ett verksamt ämne eller ytterligare en produkttyp ska tas upp eller en ansökan om förlängning av ett beslut att ta upp ett ämne i en bilaga till något av direktiven.
Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §. SFS 2008:1408

8 g §

I ett ärende som avses i 8 f § och avser ett verksamt ämne i ett växtskyddsmedel uppgår ansökningsavgiften, om annat inte följer av 8 i §, till ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
 • 1. till 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,
 • 2. till 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
 • 3. till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och
 • 4. till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3.
SFS 2008:1408

8 h §

I ett ärende som avses i 8 f § och avser ett verksamt ämne i en biocidprodukt uppgår ansökningsavgiften, om annat inte följer av 8 i §, till ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
 • 1. till 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,
 • 2. till 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
 • 3. till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism,
 • 4. till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3.
SFS 2008:1408

8 i §

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) uppgår ansökningsavgiften till 700 000 kronor i stället för det som sägs i 8 g och 8 h §§. SFS 2008:1408

Betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift

8 j §

En ansökningsavgift enligt 7 a–8 i §§ ska betalas när ärendet inleds eller vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet bestämmer.
När ärendet är slutligt avgjort, ska Kemikalieinspektionen fastställa den slutliga prövningsavgiften. Prövningsavgiften ska motsvara kostnaderna för hanteringen och utvärderingen, men får inte överstiga ansökningsavgiften. I sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är större än prövningsavgiften, ska Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden. SFS 2008:1408

9 §

Årsavgift enligt 6–7 §§ skall betalas för varje kalenderår från och med året efter året då beslut om godkännande meddelades till och med det år då ett sådant beslut upphör att gälla.
Årsavgift skall betalas senast den 31 mars det år som avgiften avser.

10 §

Den som innehar godkännandet av ett bekämpningsmedel skall betala kostnaderna för en sådan undersökning som Kemikalieinspektionen har låtit göra för att kontrollera medlets sammansättning.

Avgifter för prövning i övriga fall

11 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgift för
 • 1. prövning av ärenden om undantag enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel10, och
 • 2. prövning av ärenden enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter när det gäller det ansvarsområde för tillsyn som Kemikalieinspektionen har enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
SFS 2008:254

Gemensamma bestämmelser

12 §

För avgifter enligt denna förordning gäller bestämmelserna i 9–12 §§ avgiftsförordningen (1992:191) om inte annat är föreskrivet.
Annan avgift än årsavgift för bekämpningsmedel och ansökningsavgift skall betalas efter debitering av Kemikalieinspektionen.
I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.

13 §

Den som enligt denna förordning är skyldig att betala avgift skall till Kemikalieinspektionen lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek skall kunna bestämmas.
Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

14 §

Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

15 §

Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta att avgift enligt denna förordning skall sättas ned eller efterskänkas.

16 §

Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

17 §

Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

18 §

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

SFS 1998:942

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 • Genom förordningen upphävs förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter. Den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som inte har slutdebiterats när denna förordning träder i kraft.
 • I fråga om överklagande av beslut om avgift som har meddelats före ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre bestämmelser.
 • Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har meddelats med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken finns i 4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

SFS 2000:120

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

SFS 2000:760

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

SFS 2001:21

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

SFS 2005:31

1. Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2005.
2. Äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som kommit in till Kemikalieinspektionen före den 10 mars 2005.

SFS 2006:271

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

SFS 2006:1042

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

SFS 2007:22

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

SFS 2008:254

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

SFS 2008:1408

1. Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2009.
2. Äldre bestämmelser ska tillämpas på ärenden som har kommit in till Kemikalieinspektionen före den 2 februari 2009.

SFS 2010:3

Förordning 1998:942 upphävd genom
EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).