Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

Utfärdad den 23 augusti 2001.
Utkom från trycket den 4 september 2001

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i hyres- och arrendenämndernas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som nämnden utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning.

Verksamhetsregister

2 §

En nämnd får föra automatiserade register över ärenden som handläggs i nämnden. Ett register får användas för

 1. handläggning av ärenden,

 2. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och

 3. framställning av statistik.

3 §

Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Vid angivande av saken i ett ärende (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 §

Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett ärende får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett ärende.

SFS 2003:602

5 §

Uppgifter skall gallras ur ett register enligt de gallringsföreskrifter från Riksarkivet som gäller för nämnderna.

Innan uppgifterna gallras skall nämnden se till att de bevaras på annat sätt i den omfattning som skulle följa av förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, om nämnden inte hade använt sig av automatiserad behandling.

SFS 2005:1100

Rättsfallsregister

6 §

En nämnd får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 §

En nämnd får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller om de behövs för handläggningen av ärendet.

SFS 2007:777

8 §

För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett ärende gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet.

SFS 2007:777

Rättelse och skadestånd

9 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

10 §

En nämnds beslut eller Domstolsverkets beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

 1. ärendenummer, ärendekategori och ärendeprefix

 2. avdelning, rotel, rotelchef, handläggare och process

 3. inkomstdatum

 4. saken (ärendemening)

 5. sakkod, typkod, ärendegrupp och ärendetyp

 6. om offentlig part:

  • partställning

  • namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer

  • postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

  • diarienummer och diariebeteckning

 7. om enskild part:

  • partställning

  • namn/firma och yrke/titel

  • personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer

  • nationalitet

  • besöksadress och postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

  • rättshjälp

  • förenklad delgivning

 8. om ställföreträdare:

  • egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.)

  • namn/firma och yrke/titel

  • personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer

  • besöksadress och postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

 9. om biträde/ombud:

  • egenskap (ombud, biträde e.d.)

  • fullmakt

  • namn/firma och yrke/titel

  • besöksadress och postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

 10. om vittne/sakkunnig samt andra som ärendet rör:

  • egenskap

  • namn och yrke/titel

  • personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/organisationsnummer

  • besöksadress och postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

 11. om tolk:

  • språk och arvodesnivå

  • namn

  • personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/organisationsnummer

  • besöksadress och postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

 12. om expedition:

  • dag för expedition

  • mottagarens namn och adress

  • handling

  • yttrandefrist

 13. om inkommande handlingar samt hos nämnden upprättade handlingar:

  • datum då handlingen kom in eller upprättades

  • aktbilagenummer

  • i förekommande fall från vem handlingen har kommit

  • i korthet vad handlingen rör

 14. om delgivning:

  • adressat

  • handling

  • delgivningssätt

  • delgivningsnummer

  • delgivningsdag

  • övriga åtgärder

 15. om beslut/föreläggande:

  • nämnden samt ställe för meddelandet

  • art och typ

  • nummer

  • datum

  • innebörd och utgång om denna har betydelse för handläggningen

  • fullföljd

  • laga kraft

  • nämndens sammansättning

  • ordförande (tjänsteställning)

 16. titel och namn på ordförande och andra befattningshavare vid nämnden

 17. jäv

 18. om förhandling/sammanträde/handläggning e.d.:

  • tidpunkt och plats

  • typ av förhandling/sammanträde

  • antal förhandlingar/sammanträden

  • beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid

  • inställt

 19. rättshjälpskostnader

 20. om avgörande som överklagats till nämnden:

  • avgörandetyp

  • datum

  • nummer

  • myndighet

 21. författning

 22. ärendets art (ensam ordförande e.d.)

 23. uppgift om målsamband

 24. om fastighet m.m.:

  • geografisk enhet

  • fastighetsbeteckning

  • gatuadress

  • ort

  • SNI-kod

  • geografiska x- och y-koordinater

 25. kommun

 26. förtur

 27. handläggningsåtgärd/handläggningsstatus

 28. om tillsynsmyndighet eller annan som skall höras:

  • egenskap

  • namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer

  • postadress

  • telefonnummer, e-postadress e.d.

  • diarienummer och diariebeteckning

 29. bevakning

 30. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret

SFS 2003:602

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister

 1. beteckning på handling

 2. ärendenummer

 3. avgörandedatum

 4. avgörandenummer

 5. sökord

 6. författningshänvisning

 7. problembeskrivning (sammanfattning)

 8. hänvisning till rättsutredning

 9. fullföljd

 10. sökkod

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:642

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

SFS 2003:602

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2003.

SFS 2005:1100

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:777

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2007.