Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2 skall ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 2 §

3Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra fram ledning eller annan anordning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering.
Servitut som avser vattenverksamhet och kan upplåtas med stöd av 28 kap. 10 § miljöbalken får bildas genom fastighetsreglering endast om tillstånd till verksamheten har meddelats enligt vattenlagen (1983:291) eller miljöbalken eller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Andra servitut till förmån för vattenverksamhet som kan upplåtas enligt miljöbalken får inte bildas genom fastighetsreglering.
Servitut, som kan upplåtas efter prövning vid särskild förrättning i andra fall än som anges i första och andra styckena, får bildas genom fastighetsreglering endast om åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är av betydelse för denna.

SFS 2006:41

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.
Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse 1998:865.