Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i jordabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § jordabalken2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

3Till en fastighet hör
  • byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk,
  • på rot stående träd och andra växter,
  • naturlig gödsel.
Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har förordnats att rätten skall höra till fastigheten.

SFS 2006:42

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.
Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse 2003:626.