Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:143 Utkom från trycket den 14 mars 2006Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister;utfärdad den 2 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159. föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pantbrevsregister dels att 17 och 19 §§ samt rubriken närmast före 19 § skall ha följande lydelse, dels att det skall införas en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.17 §17 § Senaste lydelse 2003:257.Ansökningar om åtgärder som avses i 6–8 och 10 §§, medgivanden som avses i 11 a § och framställningar om utlämnande av uppgifter i pantbrevsregistret får av den som har fått tillstånd enligt 14 § ges in till verket genom ett elektroniskt dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.Ansökningar om åtgärder som avses i 8 och 11 §§ får av kronofogdemyndigheten ges in med hjälp av automatiserad behandling.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, verket får meddela föreskrifter om att andra än de som har fått tillstånd enligt 14 § får ge in ansökningar, medgivanden och framställningar som avses i första stycket genom ett elektroniskt dokument.Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, verket får meddela föreskrifter för det tekniska förfarandet.Direktåtkomst19 §19 § Senaste lydelse 1995:1414.Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får avse endast uppgifter om inteckningar för vilka tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare. Direktåtkomsten får dock avse även uppgifter om andra inteckningar om den berörda pantbrevshavaren har medgivit det.Även inskrivningsmyndigheter, kronofogdemyndigheter och lantmäterimyndigheter får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock avse endast uppgifter som enligt pantbrevshavarens medgivande får lämnas ut till myndigheten.19 a §19 a §Den som senast har beviljats lagfart på en fastighet får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i pantbrevsregistret som avser inteckningar i fastigheten. Om fastigheten är upplåten med tomträtt, får i stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare ha sådan direktåtkomst.Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDSten Andersson(Justitiedepartementet)