Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i jordabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 42, 44 och 47 §§ jordabalken2 uttrycket ”55 c §” skall bytas ut mot ”55 d §”.


SFS 2006:928

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall bestämmelserna tillämpas i sina äldre lydelser.
På regeringens vägnarMONA SAHLINAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:366.
Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694. Senaste lydelse av 12 kap. 42 § 1994:817 12 kap. 44 § 1994:841 12 kap. 47 § 1994:817.