Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 9 §§ lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. skall ha följande lydelse.

5 §

2 Bedrives byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras enligt denna lag, eller i strid mot villkor som föreskrivits med stöd av 3 § andra stycket kan myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud vid vite att fortsätta arbetet. Förbud skall hävas, när det ej längre behövs.
Talan om utgivande av vite får inte väckas utan medgivande av Arbetsförmedlingen.

9 §

3 Till böter dömes den som
  • 1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som avses i 6 § eller
  • 2. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 6 § uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen.

SFS 2007:400

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.
Senaste lydelse 1975:736.
Senaste lydelse 1984:420.