Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:154 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken;utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148. föreskrivs att lagen (2005:686) om ändring i jordabalken ska utgå.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)