Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:155 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken;utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148. föreskrivs att 9 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalkenLagen omtryckt 1971:1210. ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1979:564. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig vid nya balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4–7, 9, 11, 12 och 14 §§ nyssnämnda förordning fortfarande tillämpning. Fråga om tillstånd som avses i 2 och 7 §§ angivna förordning prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)