Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:158 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i förköpslagen (1967:868);utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148. föreskrivs att 15 § förköpslagen (1967:868)Lagen omtryckt 1974:185. ska ha följande lydelse.15 §15 § Senaste lydelse 1979:895. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Har underrättelse enligt 7 § första stycket av kommunen avlämnats i rekommenderat brev på postanstalt inom landet för befordran till mottagarens vanliga adress, anses kommunen ha fullgjort vad som ankommer på kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)