Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:163 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister;utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148. föreskrivs att i 19 § lagen (1994:448) om pantbrevsregisterSenaste lydelse av 19 § 2006:719. ordet "inskrivningsmyndigheter" ska bytas ut mot "inskrivningsmyndigheten".Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)