Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:170 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.;utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver att 1, 2 och 21 §§ kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2000:318. Denna kungörelse innehåller bestämmelser om bevis och andra uppgifter rörande innehållet i fastighetsregistret.Om bevis rörande inskrivningsmyndighetens beslut finns särskilda bestämmelser.Bestämmelserna i kungörelsen innebär ingen inskränkning i den skyldighet som enligt lag åvilar myndighet att pröva framställningar om utlämnande av upptagning för automatiserad behandling som anses som allmän eller av utskrift av sådan upptagning.2 §2 § Senaste lydelse 2006:158. Uppgift om innehållet i fastighetsregistret lämnas i form avfastighetsbevis,gravationsbevis,samfällighetsbevis,kvartersbevis,anläggningsbevis.Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriverket på blankett enligt formulär som fastställs av verket. Beviset expedieras genom Lantmäteriverkets försorg.Trots bestämmelsen i första stycket får Lantmäteriverket, om det inte finns något hinder till följd av personuppgiftslagen (1998:204) eller lagen (2000:224) om fastighetsregister, efter särskild framställan från en myndighet eller någon annan tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i fastighetsregistret som verket bestämmer.21 §21 § Senaste lydelse 1995:1432. Finner den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som enligt denna kungörelse har lämnats av Lantmäteriverket anledning att anta att uppgiftens innehåll är oriktigt, ska det genast anmälas till verket eller till vederbörande lantmäterimyndighet.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)