Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:176 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister;utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver att 3, 3 a och 7 §§ förordningen (1994:598) om pantbrevsregister ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2003:260. En ansökan om registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende om inteckning.Inskrivningsmyndigheten ska i anslutning till sitt beslut i inskrivningsärendet underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om ansökan. Underrättelsen ska lämnas med hjälp av automatiserad behandling.3 a §3 a § Senaste lydelse 2003:260. I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister ska Lantmäteriverket (verket) sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.7 §7 § Senaste lydelse 2004:386. Skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister utfärdas av verket på blankett som verket fastställer.Pantbrevet ska innehålla uppgift ominteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är belägen,andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.Pantbrevet ska också innehålla uppgift om att det har utfärdats av verket samt uppgift om datum för utfärdande.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)