Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:181 Utkom från trycket den 22 april 2008Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);utfärdad den 10 april 2008.Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsförordningen (2000:309)Senaste lydelse av 2 § 2001:209. dels att 2 och 15 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före tidigare 2 och 15 §§ ska utgå, dels att 10, 13 och 21 §§ samt rubriken närmast före 21 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 4 a och 22–26 §§ samt närmast före 25 och 26 §§ nya rubriker av följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en bilaga av följande lydelse.4 a §4 a §I 20 kap. 12 a § jordabalken finns bestämmelser om att sökanden ska ersätta staten för vissa kostnader i samband med lagfartssammanträde.Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § indrivningsförordningen.Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.10 §10 § Senaste lydelse 2004:387. Inskrivningsbevis, vilandebevis och skriftliga pantbrev utfärdas på blanketter som fastställs av Lantmäteriverket.Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgift ominteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,datum och nummer för inteckningsansökan samt, om beslutet som ligger till grund för pantbrevets utfärdande meddelats på senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet,andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.Om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister finns särskilda bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister.13 §13 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om inskrivningsmyndigheten har yttrat sig i ett ärende om sammanläggning och ändras, sedan yttrandet har lämnats men innan ett fastighetsbildningsbeslut har meddelats eller frågan om sammanläggning har förfallit, något förhållande som yttrandet avsåg, ska inskrivningsmyndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.Expeditionsavgifter21 §21 § Senaste lydelse 2000:882. Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I ett ärende om inteckning tilllämpas bestämmelserna om expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas endast genom registrering i pantbrevsregistret.Den som begär ett bevis eller annan handling ska betala expeditionsavgift. Ett bevis om anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock betalas av ställföreträdaren.Lantmäteriverket beslutar om expeditionsavgift rörande gravationsbevis och fastighetsbevis. I övriga fall beslutar inskrivningsmyndigheten om expeditionsavgift.22 §22 §Ett bevis eller en annan handling som utvisar inskrivningsåtgärd får inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften har betalats. Avgiften tas ut mot postförskott. Om det begärs, får Lantmäteriverket dock ta ut avgiften i samband med att beviset eller handlingen lämnas ut. Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta stycke.Om expeditionsavgiften inte betalas inom en månad från den dag då postförskottsförsändelsen avsändes eller en expedition färdigställdes, får utmätning ske. Om pantbrev har utfärdats genom registrering i pantbrevsregistret (datapantbrev), anses expeditionen färdigställd i och med registreringen i pantbrevsregistret.Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt utgår betalas inom den tid som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter gäller för inbetalning av stämpelskatt.Betalas inte expeditionsavgiften inom tre veckor från den dag då tidsfristen för betalning börjar löpa, ska den avgiftsskyldige skriftligen påminnas om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.23 §23 §Lantmäteriverket ska så snart som möjligt och senast på femtonde dagen efter uppbördsmånadens utgång sätta in de under månaden influtna avgifterna på statens centralkonto i Riksbanken.24 §24 §Beslut om expeditionsavgift får överklagas hos Skatteverket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till den myndighet som har beslutat om avgiften inom ett år från den dag då avgiften betalades. Expeditionen ska bifogas skrivelsen.Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in till Skatteverket utgör inte något hinder mot att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.Skatteverkets beslut får inte överklagas.Muntliga upplysningar25 §25 §Den tid då inskrivningsmyndigheten lämnar muntliga upplysningar om innehållet i fastighetsregistret eller andra handlingar som förvaras hos inskrivningsmyndigheten får begränsas till lägst tre timmar varje arbetsdag.Ytterligare föreskrifter26 §26 §Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.Bilaga
Avgiftslista 
Kr 
Bevis om inskrivningsmyndighetens beslut rörande fastighet eller tomträtt 
 
varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har bifallits eller förklarats vilande 
825 
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan handling, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation 
825 
i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall 
375 
om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 
825 
om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) 
 
om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 
825 
om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31) 
 
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 
375 
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel 
60 
i övriga fall, för varje bevis 
375 
Avgift tas inte ut för bevis om 
 
uppskov till senare inskrivningsdag, 
 
beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller anmälan avvisas eller avslås, 
 
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som gäller fastighet eller tomträtt, 
 
rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller inskrivningsbok, 
 
dödning, 
 
borttagande av inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken. 
 
Meddelas bevis på flera handlingar i ett ärende tas avgift ut för endast ett bevis. 
 
Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis av samma slag, tas avgift ut endast för ett bevis. 
 
Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som sätts i stället för annan handling. 
 
Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som berörs i ärendet. 
 
Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt 
230 
Fastighetsbevis 
230 
Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 § kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering. 
 
Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt som utfärdas särskilt 
100 
som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande samma egendom 
 
om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset 
70 
övriga fall 
100 
Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis, som getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut enligt reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis. 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)