Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:422 Utkom från trycket den 11 juni 2008Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion;utfärdad den 29 maj 2008.Regeringen föreskriver att 24, 26 och 38 §§ förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion ska ha följande lydelse.24 §24 § Senaste lydelse 2005:1094. Beslut om indelningen av hyresråd på organisatoriska enheter, om att ett visst ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet eller om fördelningen av ansvar för ett visst ärende får inte överklagas.Hyresnämndens beslut i fråga om vikariat för hyresråd får överklagas hos Domarnämnden. Domarnämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.Hyresnämndens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas.26 §26 § Senaste lydelse 2005:1094. Andra hyresråd än de som anges i 25 § anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i 34 a §, ska anställas för något annat än vikariatsändamål för en begränsad tid.Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för hyresråd gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.38 §38 § Senaste lydelse 2001:988. Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)