Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:546 Utkom från trycket den 23 juni 2008Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister;utfärdad den 12 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223. föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pantbrevsregisterSenaste lydelse av17 § 2006:719,18 § 2003:257,20 a § 2003:257. dels att i 17, 18 och 20 a §§ ordet "verket" ska bytas ut mot "den statliga lantmäterimyndigheten", dels att 1, 5–11, 12, 14, 15, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1995:1414. Den statliga lantmäterimyndigheten ska föra ett särskilt register över sådana inteckningar i fast egendom eller tomträtt för vilka det inte finns utfärdat något skriftligt pantbrev (pantbrevsregister).Av 6 kap. 1 § jordabalken följer att registrering av en inteckning i pantbrevsregistret innebär att ett datapantbrev utfärdas.5 §5 § Senaste lydelse 2003:257. På begäran av den som ger in en ansökan om inteckning till inskrivningsmyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten föra in en uppgift om inteckningen, om en sådan beviljas, i pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska den statliga lantmäterimyndigheten samtidigt föra in en uppgift om pantbrevshavare.Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansökningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap. 7–9 och 11 §§ jordabalken.6 §6 § Senaste lydelse 2003:257. På begäran av en innehavare av ett skriftligt pantbrev ska den statliga lantmäterimyndigheten föra in en uppgift om den inteckning som svarar mot pantbrevet i pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska myndigheten samtidigt föra in en uppgift om pantbrevshavare.En inteckning får föras in i pantbrevsregistret enligt bestämmelserna i första stycket endast om det skriftliga pantbrevet har givits in till den statliga lantmäterimyndigheten. I samband med införandet i registret ska pantbrevet förstöras.Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i 22 kap. 5 b § andra meningen jordabalken.I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari 1972 gäller bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även sådana inteckningshandlingar som avses i 24 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. En sådan handling behöver dock inte förstöras om den förses med påskrift om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendomen.7 §7 § Senaste lydelse 2003:257. Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, ska den statliga lantmäterimyndigheten på begäran av den som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare föra in en uppgift om pantbrevshavare i registret.7 a §7 a § Senaste lydelse 2003:257. På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort uppgiften om pantbrevshavare från pantbrevsregistret.Om sökanden begär det, ska myndigheten i samband med en åtgärd enligt första stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare i registret.8 §8 § Senaste lydelse 2006:719. På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten utfärda ett skriftligt pantbrev som svarar mot inteckningen. Den statliga lantmäterimyndigheten ska också utfärda ett skriftligt pantbrev, om Kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egendomens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev ska utfärdas. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfärdas ska inteckningen tas bort från pantbrevsregistret.9 §9 § Senaste lydelse 1995:1414. Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas eller blir utan verkan, ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort inteckningen från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir föremål för en åtgärd som avses i 22 kap. 7–9 eller 11 § jordabalken, ska uppgift om detta föras in i pantbrevsregistret.10 §10 § Senaste lydelse 2003:257. På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten besluta att inteckningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap. 7–11 §§ jordabalken. Om pantbrevshavaren begär det, får den statliga lantmäterimyndigheten häva beslutet även dessförinnan.11 §11 § Senaste lydelse 2006:719. På begäran av Kronofogdemyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något annat har förordnats.12 §12 § Senaste lydelse 1995:1414. En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den statliga lantmäterimyndigheten eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig.14 §14 § Senaste lydelse 1995:1414. Tillstånd att bli registrerad som pantbrevshavare meddelas av den statliga lantmäterimyndigheten.Vid tillståndsprövningen ska myndigheten särskilt beaktaatt sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska sakkunskap som fordras för pantbrevssystemets funktion,att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt, expeditionsavgifter och registreringsavgifter, ochatt sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör ställas med hänsyn till pantbrevssystemets uppbyggnad och funktion.15 §15 § Senaste lydelse 1995:1414. Tillstånd som avses i 14 § får återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i 14 § andra stycket.När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga kraft, ska den statliga lantmäterimyndigheten självmant vidta de åtgärder som anges i 8 §, såvida det inte finns något hinder mot detta enligt 10 eller 11 §.20 §20 § Senaste lydelse 1995:1414. Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.21 §21 § Senaste lydelse 1995:1414. Den som tillfogas skada genom oriktig eller missvisande uppgift i pantbrevsregistret eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av registret har rätt till ersättning av staten, om det inte visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför den statliga lantmäterimyndighetens kontroll vars följder myndigheten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.Ersättningen enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)