Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:547 Utkom från trycket den 23 juni 2008Lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille;utfärdad den 12 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223. föreskrivs att 7 § lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille ska ha följande lydelse.7 §7 §Den statliga lantmäterimyndigheten ska vid behov utreda vilken jord som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden. Vid utredning och redovisning ska i tillämpliga delar gälla det som sägs om äganderättsutredningen i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Staten ska dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Brukaren ska anses ha framställt anspråk på äganderätt till den brukade egendomen. Om landgillejord inte motsvarar en hel registerfastighet, ska fastigheten anses delad genom sämjedelning som är giltig.Vid överklagande ska 27 § lagen om äganderättsutredning och legalisering tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)