Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:820 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362. föreskrivs att 13 § anläggningslagen (1973:1149)Lagen omtryckt 1992:1148. ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2001:892. I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åtgärd enligt 12 a § gäller 5 kap. 10–12 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). Därvid ska inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv som avses i 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen.I fråga om en ansökan om förrättning som har gjorts före den 1 augusti 2010 eller ett sådant förordnande som avses i 17 § första stycket som har meddelats dessförinnan, ska hänvisningen i första stycket till fastighetsbildningslagen samt hänvisningarna i 5 kap. 10 a § fastighetsbildningslagen till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid utgången av juli 2010.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)