Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:903 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366. föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.2 kap.9 §9 § Senaste lydelse 1987:149. Det som sägs i denna lag om stängselskyldighet gäller inte beträffande områden med detaljplan.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)