Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:909 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366. föreskrivs att 3 § lagen (1987:11) om exploateringssamverkan ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1995:1413. Lantmäterimyndigheten får besluta om exploateringssamverkan endast om kommunen enligt 6 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) har beslutat att sådan samverkan ska få ske.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)