Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:910 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366. föreskrivs att 1–3 och 6 §§ lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län ska ha följande lydelse.1 §1 §För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900).2 §2 §Landstingskommunen ska bevaka regionala frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering. Landstingskommunen får anta en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för regionen eller en del av den.Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten ska avse vissa angivna frågor.3 §3 §I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 6, 8 och 10–12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).6 §6 §Det som i 13 kap. 1 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) sägs om kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut ska i fråga om Stockholms län gälla landstingets beslut.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)