Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:922 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att 34 § lagen (1987:11) om exploateringssamverkan ska ha följande lydelse.34 §34 § Senaste lydelse 1992:1214. Bestämmelserna i 16–18 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) om rättegången i fastighetsbildningsmål och bestämmelserna i 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska tillämpas på mål som fullföljs enligt 33 §. Därvid ska i fråga om ersättning med anledning av fastighetsreglering enligt 19 eller 20 § gälla vad som föreskrivs beträffande sådana mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)