Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:928 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att i 18 § lagen (1978:160) om vissa rörledningarSenaste lydelse av 18 § 1982:486. ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)