Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:993 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i jordabalken;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs i fråga om jordabalkenBalken omtryckt 1971:1209.Senaste lydelse av8 kap. 32 § 2005:105813 kap. 24 § 1972:720. dels att 8 kap. 32 § ska upphöra att gälla, dels att i 13 kap. 23 och 24 §§ ordet "fastighetsdomstol" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol" i motsvarande form, dels att 8 kap. 31 b § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 8 kap. 29 § ska lyda "Förfarandet i vissa arrendetvister".8 kap.31 b §31 b § Senaste lydelse 2005:1058. I hovrätten får utöver lagfarna ledamöter ingå ett tekniskt råd, om målets beskaffenhet eller något annat särskilt skäl föranleder det.I fråga om kvalifikationskrav för det tekniska rådet, möjligheten för hovrätten att låta en ledamot verkställa en undersökning på platsen och i fråga om den utredning som en ledamot verkställt tillämpas 2 kap. 2 § och 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.2. Mål som vid ikraftträdandet handläggs i en fastighetsdomstol ska lämnas över till den tingsrätt som skulle ha varit behörig om målet hade inletts efter ikraftträdandet. Detta gäller dock inte mål där huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet. För ett sådant mål ska äldre bestämmelser gälla. Förordnanden för dem som ingår i rätten ska därvid anses ha fortsatt giltighet såvitt avser det pågående målet.3. Ett avgörande som meddelas av en fastighetsdomstol överklagas till hovrätt och handläggs efter överklagandet enligt äldre bestämmelser.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)