Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:997 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs i fråga om lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslagSenaste lydelse av 12 § 1995:1403. dels att i 12 § ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol", dels att 13 § ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 1995:1403. En förteckning enligt 9 § och beslut om grunderna för kostnadsfördelning enligt 10 § ska genast överlämnas till den gode mannen. Detta gäller även domstols dom eller slutliga beslut i mål som avses i 12 §.Sedan lantmäterimyndighetens beslut eller, om talan fullföljts mot beslutet, domstols dom eller slutliga beslut i anledning av sådan talan vunnit laga kraft, ska den gode mannen till var och en som enligt beslutet eller domen har rätt att få medel, betala vad som av behållna medel belöper på honom samt avge sluträkning för sin förvaltning i den delen.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)