Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:998 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att i 48 a § anläggningslagen (1973:1149)Lagen omtryckt 1992:1148.Senaste lydelse av 48 a § 1997:616. ordet "fastighetsdomstolen" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstolen".Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)