Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1004 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366. föreskrivs att 6 a och 8 §§ ledningsrättslagen (1973:1144) ska ha följande lydelse.6 a §6 a § Senaste lydelse 1987:127. Bestämmelsen i 6 § ska inte tillämpas om det i en detaljplan har meddelats bestämmelser om en ledningsrätt och ledningsbeslut meddelas under detaljplanens genomförandetid.8 §8 § Senaste lydelse 2009:534. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska ledningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket. Frågan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran avlänsstyrelsen, om undantaget avser ledningsrättens förenlighet med bestämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i 7 kap. 18 a § miljöbalken,kommunen, om undantaget avser ledningsrättens förenlighet med bestämmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, ellerlänsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övriga fall.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos länsstyrelsen.Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos regeringen.1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.2. Äldre föreskrifter gäller för ledningsrätter som omfattas av en gällande fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)