Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1351 Utkom från trycket den 3 december 2010Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9. föreskrivs att 9 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1982:486. Koncessionshavaren och den som har påkallat transport är skyldiga att på anfordran tillhandahålla den myndighet som har att pröva frågor enligt 8 § de tekniska och ekonomiska uppgifter som behövs för prövningen. En sådan anfordran får förenas med vite.Den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket får inte betungas onödigt och är inte skyldig att röja företagshemligheter av teknisk natur.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)