Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1769 Utkom från trycket den 14 december 2010Lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens vanämnd;utfärdad den 3 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60. föreskrivs att 20 § lagen (1976:839) om Statens vanämnd ska ha följande lydelse.20 §20 § Senaste lydelse 1998:831. Nämndens beslut överklagas hos Svea hovrätt. Målet prövas av hovrätten i dess sammansättning som mark- och miljööverdomstol.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarULF KRISTERSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)