Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader

Utkom från trycket den 12 april 2011
utfärdad den 31 mars 2011.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

2 §

Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) om krav på byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tillämpas även i fråga om en byggnad som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilken byggnadslov har beviljats före nämnda dag. Ett sådant utrymme ska anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på handikappanpassning.

3 §

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:339

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.