Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a § bostadsförvaltningslagen (1977:792) ska ha följande lydelse.

9 a §

2 Vid tvångsförvaltning av fastighet ska förvaltaren anses vara den som betalar ut ersättning för arbete enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) beträffande den förvaltade egendomen. Bestämmelserna i 60 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från betalningsskyldighet gäller även förvaltaren.

SFS 2011:1307

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.
Senaste lydelse 1997:488.