Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar ska ha följande lydelse.

1 §

2 Med häradsallmänning förstås i denna lag av ålder bestående häradsallmänning.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

SFS 2012:78

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.
Senaste lydelse 2000:230.