Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:180 Utkom från trycket den 2 maj 2012Lag om upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan;utfärdad den 19 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186. föreskrivs att lagen (1987:11) om exploateringssamverkan ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.Den upphävda lagen gäller fortfarande i de fall en ansökan om exploateringsförrättning har getts in till lantmäterimyndigheten före den 1 juli 2012.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)