Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:181 Utkom från trycket den 2 maj 2012Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 19 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186. föreskrivs att 6 kap. 2 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) Lagen omtryckt 1992:1212. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för exploateringssamfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)