Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) 2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.


SFS 2012:181

Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för exploateringssamfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.
Lagen omtryckt 1992:1212.