Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:187 Utkom från trycket den 2 maj 2012Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 19 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186. föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 4 kap. 19 och 20 §§, 6 kap. 2 och 11 §§ och 14 kap. 21 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 6 kap. 2 § ska utgå, dels att 4 kap. 42 § ska ha följande lydelse.4 kap.42 §42 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Med områdesbestämmelser får kommunen endast regleragrunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,användningen och utformningen av mark för gemensam användning och, i samband med det, skydd för sådan mark som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus,omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §, ochplacering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämmaa) om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana områden som avses i 9 kap. 13 § 1,b) om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgivningen som avses i 12 § 1, ochc) i frågor som avses i 16 § 2–5.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)