Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs 2 att 5 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

5 §

3 Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om
  • 1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
  • 2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea.

SFS 2012:398

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, EUT L 153, 18.6.2010, s. 13 (Celex 32010L0031).
Senaste lydelse 2012:397.