Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:398 Utkom från trycket den 15 juni 2012Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader;utfärdad den 7 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, EUT L 153, 18.6.2010, s. 13 (Celex 32010L0031). att 5 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2012:397. Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden omen total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, ellerbyggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)